+91 8948546728, 8896665533

Ward Detail

1. भटवलिया 14. आजाद नगर
2. देवरिया रामनाथ दक्षिणी 15. रामगुलाम टोला
3. अम्बेडकर नगर 16. मुंशी गोरखनाथ टोला
4. सिन्धी मिल कालोनी 17. राघव नगर पश्चिमी
5. सोमनाथ नगर 18. नई बाजार
6. चकियवाँ 19. नई कालोनी
7. राघव नगर पूर्वी 20. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर
8. रामगुलाम टोला पूर्वी 21. अबुबकर नगर उत्तरी
9. बांस देवरिया 22. उमा नगर
10. कृष्णा नगर 23. अबुबकर नगर
11. देवरिया खास 24. न्यू कालोनी दक्षिणी
12. गरुलपार 25. रौनियारी टोला
13. देवरिया रामनाथ उत्तरी